01-6630046, 01-6635704

Generate Certificate Report

मिती :   Search Export to PDF

मध्यपुर थिमि नगरपालिका

मिती : 2077-10-09 सम्मको घर नक्सा प्रमाण पत्र सम्बन्धित विवरण


वडा नं प्लिन्थ लेभल सम्मको इेजाजत पत्र भवन निर्माण ईजाजत पत्र भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र नामसारी प्रमाण पत्र संकलन भएको
राजस्व (रु.)
आजको आज सम्मको आजको आज सम्मको आजको आज सम्मको आजको आज सम्मको
1 0 23 0 37 0 29 0 1 3096934.16
2 0 35 0 43 0 26 0 0 3396100.56
3 0 26 0 38 0 63 0 0 3446703.49
4 0 22 0 26 0 15 0 0 1726604.98
5 0 31 0 43 0 19 0 0 2694540.7
6 0 6 0 15 0 16 0 0 678985.9
7 0 19 0 29 0 39 0 0 1582857.82
8 0 28 0 41 0 26 0 0 2206217.18
9 0 47 0 53 0 45 0 0 4047441.52
जम्मा 237 325 278 1 22876386.31